ภาพเขียน งานศิลป์ ณ วัดปัจฉิมมณีวัน บ้านนาไฮ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีชมภาพเขียน งานศิลป์ ณ วัดปัจฉิมมณีวัน ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รู้สึกชื่นชอบกับภาพเขียน บรรยายธรรมที่วาดไว้ ณ วัดแห่งนี้มาหลายปีแล้ว วันนี้ได้โอกาสดี ถ่ายภาพเอามาฝากญาติสนิท มิตรสหาย ได้พิจารณาธรรมร่วมกัน

ช่วงสงกรานต์ ที่วัดมีงานแห่พระเวสสันดร เลยได้เห็นผ้าแห่พระเวสสันดรผืนยาวเหยียดขึงอยู่ในศาลาวัด

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันมาทำบุญที่วัด

ภาพสุบินนิมิตร พระนางสิริมหามายาผู้จะได้เป็นพระพุทธมารดา

การเสด็จดำเนิน 7 ก้าวของพระกุมาร เมื่อครั้งประสูติ

เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จเที่ยวอุทยานและได้เห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ สมณะ

เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเบื่อหน่ายทางโลก ทรงเห็นความสุขทางโลกเป็นเพียงมายา จากนั้นพระองค์ได้เสด็จออกผนวชในยามกลางคืน โดยมีนายฉันนะเป็นผู้ขับรถม้าราชพาหนะ พร้อมม้ากัณฑกะ

 

ภาพพระพุทธองค์โปรดชฎิล 3 พี่น้องได้แก่ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ และบริวาร (อุรุเวลกัสสปะ 500 คน, นทีกัสสปะ 300 คน และคยากัสสปะ 200 คน)

พระพุทธเจ้า โปรดเจ้าชายนันทะ พระนันทะวิปัสสนาแล้วบรรลุอรหัตผลในเวลาต่อมา

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์

พระเทวทัตทำบาปมหันต์ เป็นอนันตริยกรรม  พระเทวทัตทำกรรมหนักไว้ 2 ประการคือโลหิตุปบาทและสังฆเภท พระเทวทัตสำนึกผิดจึงให้บรรดาพระลูกศิษย์พาตนไปหาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันมหาวิหารเพื่อขอขมา แต่เมื่อไปถึงสระโบกขรณีหน้าวัดเชตวันมหาวิหาร บรรดาพระลูกศิษย์ได้หยุดพักแวะอาบน้ำชำระร่างกายก่อนเข้าเฝ้า พระเทวทัตต้องการจะอาบน้ำชำระเช่นกัน เมื่อเท้าของท่านสัมผัสกับแผ่นดิน ด้วยบาปกรรมที่หนักมากจนแผ่นดินไม่อาจรองรับไว้ได้จึงสูบเอาพระเทวทัตลงไปสู่มหาขุมนรกอเวจี ไม่มีใครช่วยได้เลย

รูปปั้นยักษ์ผู้หญิงยืนเฝ้าดูแลรักษาวัด

รูปปั้นยักษ์ผู้ชายยืนเฝ้าดูแลรักษาวัด

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถนานๆ จะเปิดให้เข้าครั้งหนึ่ง

รดน้ำวันสงกรานต์ คิดถึงพ่อ และคิดถึงคุณปู่มากๆ เลย

คติธรรมในบริเวณวัด มีให้อ่านให้ศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Leave a Reply