Category Archives: – ร้อยเอ็ด

มหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ หมู่ 6 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเด็ด
ประวัติและความเป็นมาของวัดเจดีย์ชัยมงคล
เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งเป็นวันรวมกฐินสามัคคีของวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
ได้ปรารภกับที่ประชุมสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษยของท่านว่าท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาเป็นกรณีพิเศษ แต่ยังไม่มีที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่เทือกเขาเขียว บริเวณวัดถ้ำผาน้ำทิพย์ (วัดผาน้ำย้อย)
ครั้นต่อมาเมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการภาค 8-9-10-11 (ฝ่ายธรรมยุต) ที่วัดถ้ำผาน้ำทิพย์ (วัดผาน้ำย้อย) หลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จมหามุนีวงศ์เป็นประธานที่ประชุมได้มติให้หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นผู้นำในการก่อสร้าง และได้ให้ใช้ชื่อว่าพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
โดยทุนเริ่มแรกที่ใช้ในการเริ่มก่อสร้างได้มาจากการให้มีการทอดผ้าป่าทั่วภาคอีสาน 19 จังหวัดเป็นทุนเริ่มต้น โดยการจัดในครั้งแรกนี้ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่า เป็นจำนวน 84,000 กอง กองละ 1,000 รวมเป็นเงิน 84 ล้านบาท เป็นทุนเริ่มต้นและได้จัดให้มีการทอดผ้าป่า เป็นประเพณีตลอดมาอีกทุกๆ ปี

พระเจดีย์ชัยมคลได้ออกแบบก่อสร้างโดยกรมศิลปากร เป็นศิลปผสมผสานของศิลปแบบอีสานและศิลปแบบไทยภาคกลาง เริ่มก่อสร้างวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2531

เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างในส่วนต่างๆ แล้วเสร็จ ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2539 ได้จัดให้มีการทำพิธียกยอดฉัตรที่สร้างด้วยทองคำ นำ้หนักรวม 60 กิดลกรัม

ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2540 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่หลวงปู่ได้รับมาเป็นกรณีพิเศษ และองค์ที่หลวงปู่ได้เดินไปรับมาจากสมเด็จพระสังฆราชของประเทศศรีลังกา รวมทั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชของประเทศศรีลังกาได้อัญเชิญเสด็จมาส่งให้ด้วยพระองค์เอง

อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์ชัยมงคลบนชั้นที่ 6 เพื่อให้พุทธศาสิกชนทุกคนได้เคารพกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนตลอดไป

เจดีย์สูงมาก สามารถขึ้นไปโดยใช้บันไดจนชั้นบนสุดได้

บันไดทางขึ้นพระเจดีย์