Tag Archives: มุกดาหาร

วัดสองคอน มุกดาหารวัดสองคอน มุกดาหาร

วัดสองคอน หลายๆ คน อาจคิดว่าเป็นวัดไทย แต่ในความจริงคือโบสถ์คริสต์ ตัวอาคารสิ่งก่อสร้างมีความสวยงาม ได้รับรางวัลสถาปนิกสยามอีกด้วย

วัดสองคอน เดิมตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม ภายหลังมีการตั้งจังหวัดขึ้นมาใหม่ใหม่ วัดนี้จึงเปลี่ยนมาอยู่ในจังหวัดมุกดาหารแทน วัดสองคอนเป็นหนึ่งใน unseen อีสาน เป็นสถานที่สำคัญทางคริสต์ศาสนาประวัติบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน(โดยย่อ)
ในปี ค.ศ. 1940 (พ.ศ.2483) เกิดกรณีพิพาทเรื่องพรแดนระว่างประเทศไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนไป 3 จังหวัดพระตะบอง ให้แก่ฝรั่งเศส คุณพ่อเปาโล ฟิเกต์ ซึ่งเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสจึงถูกขับไล่ให้ออกจากประเทศไทย และชาวสองคอนถูกบังคับให้ละทิ้้งศาสนาคริสต์ ซึ่งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศาสนาของฝรั่งเศส (เนื่องจากบาทหลวงส่วนมากเป็นชาวฝรั่งเศส)

ครูคำสอนชื่อฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ และซิสเตอร์ 2 รูป ชื่อซิสเตอร์อักเนส พิลา ทิพย์สุข และ ซิสเตอร์ ลูซีอา คำบาง สีคำฟองได้เป็นผู้นำในการยืนหยัดต่อความเชื่อในพระเจ้าไม่ยอมละทิ้งศาสนา จึงทำให้ครูฟิลิป สีฟอง ถูกสังหารก่อน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1940 ( พ.ศ. 2483) โดยตำรวจลือเมืองโคตรและพรรคพวก โดยคิดว่าเมื่อกำจัดครูสีฟองได้แล้ว คนอื่นๆ จะพากันกลัว และยอมทิ้งศาสนา แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่

เมื่อสิ้นครูสีฟองแล้ว ซิสเตอร์ทั้ง 2 และ กลุ่มสตรีที่อยู่กับซิสเตอร์ก็ยิ่งทวีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้น แม้จะถูกขู่บังคับ ก็หาได้มีท่าทีแสดงความกลัวไม่ กลับเขียนจดหมายถึงตำรวจให้มายิงพวกตนเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้ ตำรวจจึงได้มายิงซิสเตอร์ทั้ง 2 และสตรีอีก 4 คน ที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ (สุสาน) ในวันที่ 26 ธันวาคม 1940  ( พ.ศ. 2483) ผู้ที่ถูกสังหารในวันนั้นมี 6 คน ได้แก่

1. ซิสเตอร์อักเนส พิลา ทิพย์สุข อายุ 31 ปี

2. ซิสเตอร์ลูซีอา คำบาง สีคำฟอง อายุ 23 ปี

3. อากาทา พุดทา ว่ิองไว อายุ 59 ปี

4. เซซีลีอา บุดสี ว่องไว อายุ 16 ปี

5. บีบีอานา คำไพ ว่องไว อายุ 15 ปี

6. มารีอา พร ว่องไว อายุ 14 ปี

รวมครูสีฟอง ที่ถูกสังหารไปก่อนหน้า 7 คน
ความกล้าหาญและยอมตายเพื่อยืนหยัดในความเชื่อโดยไม่ยอมละทิ้งศาสนา ถือว่าเป็น วีรกรรม และได้รับการยกย่องเป็นวรชน เป็นแบบอย่างในความเชื่อใพระเจ้าและเป็นเกียรติสูงสุด ทำให้ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญราศี ในวันที่ 22 ตุลาคม 1989  ( พ.ศ. 2432) และมีการฉลองการสถาปนานักบุญราศีทั้ง 7 นี้ 2 ครั้งในรอบปี คือ เดือนตุลาคม ฉลองการเป็นนักบุญราศี และเดือนธันวาคม ฉลองความกล้าหาญและการยอมตายเพื่อยืนหยัดควาเชื่อ