Tag Archives: หอไตร

หอไตร หนองขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานีหอไตรหนองขุหลุ ตั้งอยู่ที่บ้านขุหลุ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในหนองหนองขุหลุ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2459 – 2461 โดยหลวงปู่สิงห์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาคัมภีร์ เอกสารสำคัญ ในสมัยก่อน การที่หอไตรตั้งอยู่กลางน้ำก็เพื่อป้องกันสัตว์ แมลงเข้ามารบกวนสิ่งที่เก็บรักษาไว้ภายในหอไตรนั่นเอง

หอไตรตั้งอยู่ในหนองขุหลุ มีดอกบัวขึ้นโดยรอบ ปัจจุบันหนองขุหลุถูกจัดพื้นที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

เห็นอยู่ไกลๆ เดียวพาเข้าไปชมใกล้ๆ

บริเวณโดยรอบเขาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ใเห้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง

สะพานไม้ ทอดยาวเข้าไปที่ตัวหอไตร

ดูใกล้หอไตรมีสภาพเก่าแก่มาก

สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้จะสร้างมานานแล้ว แต่สภาพโดยรวมยังดูดี และสมบูรณ์

เสาตัวอาคารขึ้นสูง ตั้งอยู่กลางน้ำ อย่างโดดเด่น และโดดเดี่ยวเพราะมีอยู่แค่หลังเดียวจริงๆ

มืดแล้ว …